Licitatii

A N U N T

La sediul Primăriei Comunei Amarastii de Jos , situat în strada Principala , nr. 1000 , judetul Dolj , va avea loc licitaţia publică deschisă în vederea atribuirii prin concesiune pe o durata de 49 ani a unui teren intravilan cu suprafata de 5 ha , situat în zona fostului C.A.P. VICTORIA , aparţinând domeniului privat al Comunei Amarastii de Jos în vederea construirii unui depozit de cereale, conform Hotararii Consiliului Local Amarastii de Jos nr.11 / 23.03.2015 ;
Documentatia de atribuire se poate obtine de la sediul Primariei comunei Amarastii de Jos , judetul Dolj ;
Costul documentatiei de atribuire in suma de 50 lei si garantia de participare la licitatie in suma de 150 lei se achita la casieria Primariei comunei Amarastii de Jos ;
Data limita de solicitare a clarificarilor : 07.08.2015 ;
Data limita de depunere a ofertelor : 14.08.2015 , ora 12 ;
Adresa la care trebuie depuse ofertele : Primaria comunei Amarastii de Jos ;
Numarul de exemplare in care trebuie depusa fiecare oferta : 1 original si 2 copii ;
Data si ora la care se va desfasura sedinta publica de deschidere a ofertelor : 26.08.2015 , ora 10 ;
Alte informatii la telefon 0251374020 sau la sediul Primariei comunei Amarastii de Jos , judetul Dolj .

PRIMAR ,
Ing.DINU ION