Clima

Clima. Amărăştii de Jos aparține zonei climatice temperate, cu influențe mediteraneene datorită poziției sud – vestice. Poziția și caracterul depresionar al terenului pe care îl ocupă, în apropiere de curbura lanțului muntos carpato-balcanic, determină, în ansamblu, o climă mai caldă decât în partea centrala și nordică a țării, cu o medie anuală de 10-11.5°C.
Temperat continentală de câmpie (uşor mai caldă decât în regiunea
deluroasă). Temperatura medie a lunii celei mai reci (ianuarie) este de -2,-3°C.
Temperatura medie a lunii celei mai calde este de 22-24°C.
Preciptaţiile medii anuale sunt de 500 mm/an.
Vânturile predominante sunt cele de est si vest iarna predomină viscolul
dinspre răsărit si miazănoapte.

Hidrografia. Apele curgătoare şi lacurile lipsesc. Pânza de apa subterană se
găseşte la o adâncime de 10-12 m şi în Valea Săliştii, la 4-5 m.
Vegetaţia. Grupări vegetate psaniofite, pajişti stepice xeromezofile de silvostepă, păduri
de salcâmi (pe nisipuri).

Relieful. Câmpie netedă (Câmpia Romanaţi), cu o aldtudine de 110 m faţă de
nivelul mării, fragmentată de mici dealuri şi vîlcele: (Dealul Godineilor, Dealul
Ocolnii, Dealul Frunzarului).

Fauna. Rozătoane, păsări, insecte.
Solurile. Cemoziomuri levigate, cernoziomuri levigate nisipoase; soluri
argiloiluviale nisipoase, soluri argiloiluviale şi nisipuri slab solificate.

Resursele naturale. Terenuri agricole valorificate prin diverse culturi.