Regulamentul primariei

R O M A N I A
J U D E T U L D O L J
U.A.T. COMUNA AMARASTII DE JOS

REGULAMENT DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE
Consacrarea si aplicarea principiilor fundamentale ale separarii puterilor in stat – legislativa, executiva si judecatoreasca, impune ca autoritatile administratiei publice locale – respectiv Consiliile Locale si Primarii – sa organizeze punerea in executie si sa execute in concret prevederile legilor, ordonantelor si hotararilor Guvernului Romaniei, ordinelor prefectului judetului Dolj , a propriilor hotarari si dispozitii – sa vegheze la stricta lor aplicare si respectare, asigurand in conditiile legii rezolvarea problemelor privind dezvoltarea economica, sociala a comunitatii locale.
Primaria, ca institutie publica, urmareste respectarea cadrului legal al desfasurarii activitatii din comunitate, asigura solutionarea problemelor de ordin edilitar si gospodaresc, mentinerea ordinii publice, respectarea si apararea drepturilor omului, a dreptului de proprietate, precum si alte atributii date in competeta, prin Legea oragnica, respectiv Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala si a celorlalte legi speciale pe domenii de reglementare.
Pentru realizarea atributiilor si responsabilitatilor cu care a fost investit prin lege, Primarul comunei Amarastii de Jos – in calitate de sef al administratiei publice locale – actioneaza prin aparatul propriu de specialitate al institutiei Primariei , in concordanta cu noile realitati care reclama respectarea raporturilor dintre administratia locala si cetatean, in vederea realizarii demersurilor prioritare in slujba si interesul localitatii si cetateanului acesteia.
Ca si in celelalte domenii, in aparatul propriu al Primariei comunei Amarastii de Jos, este necesara imprimarea unui autentice etici a muncii, a prioritatii morale si profesionale, suprematia legii, desfasurarea relatiilor de munca pe principiul muncii si aplicarii liber consimtite a regulilor de ordine si disciplina, respectarea normelor de conduita stabilite in prezentul Regulament, pentru sporirea calitatii si eficientei economice si sociale a muncii, a prestigiului organelor locale ale administratiei de stat, in fata cetatenilor pe care ii reprezinta.

Prezentul Regulament intra in vigoare odata cu data aprobarii.

Dispozitii generale :
Normele de disciplina a muncii si conduita civica, stabilite prin prezentul Regulament, se aplica tuturor persoanelor care lucreaza in aparatul propriu al Primariei, indiferent de durata raportului de munca sau a contractului individual de munca.
Persoanele delegate sa desfasoare activitatea in cadrul aparatului propriu sunt obligate sa respecte regulile de disciplina in unitatea economica sau institutia care i-a delegat si pe cele specifice locului de munca in care isi desfasoara activitatea in timpul delegarii.
Persoanele care isi desfasoara activitatea in cadrul structurii aparatului propriu al Primariei comunei Amarastii de Jos au calitatea de functionari publici si personal contractual.
Calitatea de functionar public este incompatibila cu orice alta functie publica decat cea in care a fost numit, precum si functiile de demnitate publica.

Obligatiile Primariei comunei Amarastii de Jos :
Pentru buna organizare si crearea conditiilor desfasurarii ordonate, disciplinate si eficiente a activitatii, intr-un climat democratic, in care motivatia muncii desfasurate de specialisti sa constea in obligativitatea indeplinirii atributiilor ce le revin, cat si in necesitatea satisfacerii din munca a trebuintelor socio-economice si proprii care sa permita accesul la implinirea nevoilor de apreciere, de perfectionare si specializare, Primaria comunei Amarastii de Jos isi asuma urmatoarele obligatii:
a) asigurarea stabilitatii in munca a fiecarui salariat, incadrarea si promovarea in functie pe baza criteriilor valorice de competenta, realizari, probitate morala si civica, transparenta si in conditiile respectarii prevederilor legale;
b) asigurarea si garantarea exercitarii functiei publice, independent de relatiile interpersonale;
c) respectarea si protejarea drepturilor salariatilor impotriva oricaror incercari de incalcare, manifestari de subiectivism, abuz sau arbitrarii; sanctionarea acestor manifestari/incercari;
d) avansarea in functii, trepte, grade sau categorii sa se realizeze fara subiectivism, pe baza competentelor, performantelor si abilitatilor profesionale, a capacitatii inovative a fiecarui salariat din cadrul compartimentului din care face parte;
e) stabilirea unor atributii si responsabilitati precise si specifice fiecarui loc de munca si fiecarei functii; asigurarea comunicarii si insusirii acestora de catre toti salariatii prin intermediul conducerii serviciilor si birourilor din aparatul propriu;
f) asigurarea unei repartizari proportionale si rationale a sarcinilor de munca, pe fiecare salariat, in functie de fisa postului, pregatirea profesionala si capacitatea intelectuala;
g) stabilirea si asigurarea respectarii normelor pentru functionarea si folosirea aparatelor si instrumentelor aflate in dotarea fiecarui loc de munca, a normelor si regulilor de primire, pastrarea si eliberarea documentelor, precum si a celor privind circuitul documentelor si a corespondentei, conform Dispozitiei Primarului de reglementare a circuitului corespondentei, parte integranta a prezentului Regulament;
h) asigurarea in limita posibilitatilor si in functie de prioritatile de solutionare a unor probleme, mijloace de transport pentru efectuarea deplasarilor in interes de serviciu;
i) asigurarea unei informari corecte si oportune a tuturor salariatilor, cu privire la:
– drepturile corespunzatoare ce le revin potrivit legislatiei in vigoare, raportate la functia detinuta, vechime, cursuri de perfectionare,performante
– criteriile de evaluare care stau la baza evaluarii anuale a activitatii
– punctajul acordat fiecarui salariat la sfarsitul anului in urma evaluarii si motivarea acestuia de catre cei care au realizat evaluarea, pentru ca fiecare salariat sa poata actiona pe linia imbunatatirii performantelor individuale
j) eliberarea de legitimatii personalului din aparatul propriu;
k) stimularea materiala si morala a persoanelor a caror initiativa si activitati deosebite conduc la imbunatatirea activitatii administratiei publice locale, la rezolvarea unor probleme de interes pentru comunitate;
l) asigurarea conditiilor materiale si a timpului necesar pentru participarea la cursurile de perfectionare si specializare; procurarea si punerea la dispozitia acestora a materialelor informative, publicatiilor de specialitate;
m) programarea in consens cu salariatii a concediilor de odihna, astfel incat sa nu se ajunga la disfunctionalitati ale activitatii serviciilor administratiei publice locale si sa fie indeplinite si solicitarile angajatilor;
n) asigurarea conditiilor de munca specifice fiecarei activitati;
o) analizarea si luarea in considerare a propunerilor si sugestiilor facute de salariati, in vederea imbunatatirii activitatii si informarea acestora cu privire la solutionarea lor;
Drepturile personalului din aparatul propriu al Primariei comunei Amarastii de Jos :
Drepturile functionarilor publici :
Pentru activitatea desfasurata functionarii publici din cadrul Primariei comunei Amarastii de Jos au dreptul la salarii compuse din:
a) salariul de baza ;
b) sporul pentru vechime in munca ;
c) suplimentul postului ( castigat prin instanta judecatoreasca );
d) suplimentul gradului ( castigat prin instanta judecatoreasca );
Functionarii publici beneficiaza de prime in conditiile legii.
Functionarii publici au dreptul de a-si perfectiona continuu pregatirea profesionala.
Drepturile personalului contractual :
Personalul contractual din cadrul Primariei comunei Amarastii de Jos are urmatoarele drepturi :
a) dreptul la salarizare pentru munca depusa;
b) dreptul de acces la formarea profesionala;
c) dreptul la informare si consultare;
d) dreptul de a lua parte la determinarea si ameliorarea conditiilor de munca si a mediului de munca;
e) dreptul la protectie in caz de concediere;
f) dreptul la negociere colectiva si individuala;
g) dreptul de a participa la actiuni colective;
h) dreptul de a constitui sau de a adera la un sindicat.
Personalul din cadrul aparatului propriu al Primariei comunei Amarastii de Jos mai are urmatoarele drepturi :
– dreptul la repaos zilnic si saptamanal;
– dreptul la concediul de odihna anual;
– egalitate de sanse si de tratament;
– dreptul la demnitate in munca;
– dreptul la securitate in munca si sanatate;
Obligatiile personalului din aparatul propriu al Primariei comunei Amarastii de Jos :
Obligatiile functionarilor publici :
Functionarilor publici din cadrul aparatului propriu al Primariei comunei Amarastii de Jos le revin urmatoarele obligatii si indatoriri :
a) au obligatia sa isi indeplineasca cu profesionalism, impartialitate si in conformitate cu legea indatoririle de serviciu si sa se abtina de la orice fapta care ar putea sa aduca prejudicii persoanelor fizice sau juridice ori prestigiului corpului functionarilor publici;
b) functionarii de conducere sunt obligati sa sprijine propunerile si initiativele motivate ale personalului din subordine, in vederea imbunatatirii activitatii institutiei;
c) functionarii publici au indatorirea de a respecta normele de conduita profesionala si civica prevazute de lege;
d) functionarii publici au obligatia ca in exercitarea atributiilor ce le revin, sa se abtina de la exprimarea sau manifestarea publica a convingerilor si preferintelor lor politice, sa nu favorizeze vreun partid si sa nu participe la activitati politice in timpul programului de lucru;
e) functionarii publici sunt obligati sa se conformeze dispozitiilor primite de la superiorii ierarhici;
e) au indatorirea sa pastreze secretul de stat, de serviciu, precum si confidentialitatea in legatura cu faptele, informatiile sau documentele de care iau cunostinta in exercitarea functiei publice, cu exceptia informatiilor de interes public;
g) sa respecte intocmai regimul juridic al conflictului de interese si al incompatibilitatilor stabilite potrivit legii.
Obligatiile personalului contractual :
Personalul contractual din din cadrul aparatului propriu al Primariei comunei Amarastii de Jos ii revin urmatoarele obligatii si indatoriri :
a) de a-si indeplini atributiile ce ii revin conform fisei postului;
b) de a respecta disciplina muncii;
c) de a respecta prevederile cuprinse in contractul individual de munca
d) de fidelitate fata de angajator in exercitarea atributiilor de serviciu;
e) de a respecta masurile de securitate si sanatate a muncii in unitate;
f) de a respecta secretul de serviciu;
g) sa contribuie direct si cat mai activ la buna functionare a aparatului Primariei si sa solutioneze toate problemele aflate in sfera de competenta si responsabilitate;
h) sa realizeze intocmai si la timp sarcinile de serviciu ce decurg din functia si postul detinut, obligatiile ce le revin din Regulamentul de functionare al aparatului propriu, din actele normative si cele decizionale, din dispozitia primarului, viceprimarului si secretarului, precum si cele ale sefilor ierarhici superiori;
k) sa respecte ordinea si disciplina la locul de munca, precum si programul de activitate, sa foloseasca integral si cu maxima eficienta timpul de lucru;
l) sa utilizeze si sa pastreze cu grija bunurile incredintate si sa gestioneze legal, corect si eficient fondurile banesti de care raspunde;este interzisa folosirea in interes personal a autoturismelor, calculatoarelor, telefoanelor, precum si a celorlalte mijloace materiale si banesti;

Functionarea aparatului propriu al Primariei comunei Amarastii de Jos :
Programul de activitate este de 40 ore saptamanal si se desfasoara in zilele de luni-vineri, intre orele 800 – 1600.
Ofiterul de stare civila, care va lucra in zilele de sambata si duminica, isi va lua liber in alta zi din saptamana .
Evidenta prezentei la program se asigura prin condica de prezenta.
Sanctiuni disciplinare :
Sanctiuni disciplinare pentru functionari publici :
Încalcarea cu vinovatie de catre functionarii publici a îndatoririlor corespunzatoare functiei publice pe care o detin si a normelor de conduita profesionala si civica prevazute de lege constituie abatere disciplinara si atrage raspunderea disciplinara a acestora.
Constituie abateri disciplinare urmatoarele fapte:
a) întârzierea sistematica în efectuarea lucrarilor;
b) neglijenta repetata în rezolvarea lucrarilor;
c) absente nemotivate de la serviciu;
d) nerespectarea în mod repetat a programului de lucru;
e) interventiile sau staruintele pentru solutionarea unor cereri în afara cadrului legal;
f) nerespectarea secretului profesional sau a confidentialitatii lucrarilor cu acest caracter;
g) manifestari care aduc atingere prestigiului autoritatii sau institutiei publice în care îsi desfasoara activitatea;
h) desfasurarea în timpul programului de lucru a unor activitati cu caracter politic;
i) refuzul de a îndeplini atributiile de serviciu;
j) încalcarea prevederilor legale referitoare la îndatoriri, incompatibilitati, conflicte de interese si interdictii stabilite prin lege pentru functionarii publici;
k) stabilirea de catre functionarii publici de executie de relatii directe cu petentii în vederea solutionarii cererilor acestora.
Sanctiunile disciplinare sunt:
a) mustrare scrisa;
b) diminuarea drepturilor salariale cu 5-20% pe o perioada de pâna la 3 luni;
c) suspendarea dreptului de avansare în gradele de salarizare sau, dupa caz, de promovare în functia publica pe o perioada de la 1 la 3 ani;
d) trecerea într-o functie publica inferioara pe o perioada de pâna la un an, cu diminuarea corespunzatoare a salariului;
e) destituirea din functia publica.
Sanctiunea disciplinara prevazuta la art. 17 lit. „a” se poate aplica direct de catre Primar, la propunerea conducatorului compartimentului în care functioneaza cel în cauza.
Sanctiunile disciplinare prevazute la art. 17 lit. „b”-„e” se aplica de conducatorul autoritatii sau institutiei publice, la propunerea comisiei de disciplina, dupa cercetarea prealabila a faptei savârsite si dupa audierea functionarului public.
Sanctiuni disciplinare pentru personalul contractual :
Abaterea disciplinara este o fapta in legatura cu munca si care consta intr-o actiune sau inactiune savarsita cu vinovatie de catre salariat, prin care acesta a incalcat normele legale, regulamentul intern, contractul individual de munca, ordinele si dispozitiile legale ale conducatorilor ierarhici.
Sactiunile disciplinare sunt :
a) avertismentul scris;
b) suspendarea contractului individual de munca pentru o perioada ce nu poate depasi 10 zile lucratoare;
c) retrogradarea din functie, cu acordarea salariului corespunzator functiei in care s-a dispus retrogradarea, pentru o durata ce nu poate depasi 60 de zile;
d) reducerea salariului de baza pe o durata de 1-3 luni cu 5-10 %;
e) reducerea salariului de baza si/sau, dupa caz, si a indemnizatiei de conducere pe o perioada de 1-3 luni cu 5-10 %;
f) desfacerea disciplinara a contractului de munca.
Angajatorul stabileste sanctiunea disciplinara aplicabila in raport cu gravitatea abaterii disciplinare savarsite, avandu-se in vedere urmatoarele :
a) imprejurarile in care fapta a fost savarsita;
b) gradul de vinovatie a salariatului;
c) consecintele abaterii disciplinare;
d) comportarea generala in serviciu a salariatului;
e) eventualele sanctiuni disciplinare suferite anterior de catre acesta.
Sub sanctiunea nulitatii absolute, nici o masura cu exceptia celei prevazute la art. 20 lit. „a” nu poate fi dispusa inainte de efectuarea unei cercetari disciplinare prealabile .
OBIECTUL DE ACTIVITATE AL INSTITUŢIEI :

Atribuţiile Primarului comunei Amarastii de Jos :

Primarul îndeplineşte următoarele categorii principale de atribuţii, potrivit Legii nr.215/2001, privind administraţia publică locală, republicată, după cum urmează:
a) atribuţii exercitate în calitate de reprezentant al statului, în condiţiile legii;
b) atribuţii referitoare la relaţia cu consiliul local;
c) atribuţii referitoare la bugetul local;
d) atribuţii privind serviciile publice asigurate cetăţenilor;
e) alte atribuţii stabilite prin lege.
În temeiul atribuţiilor de la lit. a), primarul îndeplineşte funcţia de ofiţer de stare civilă şi de autoritate tutelară şi asigură funcţionarea serviciilor publice locale de profil, atribuţii privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor, referendumului şi a recensamantului. Primarul îndeplineşte şi alte atribuţii stabilite prin lege.
În exercitarea atribuţiilor prevăzute la lit. b), primarul:
a) prezintă consiliului local, în primul trimestru, un raport anual privind starea economică, socială şi de mediu a unităţii administrativ-teritoriale;
b) prezintă, la solicitarea Consiliului local, alte rapoarte şi informări;
c) elaborează proiectele de strategii privind starea economică, socială şi de mediu a unităţii administrativ-teritoriale şi le supune aprobării consiliului local.
În exercitarea atribuţiilor prevăzute la lit. c), primarul:
a) exercită funcţia de ordonator principal de credite;
b) întocmeşte proiectul bugetului local şi contul de încheiere a exerciţiului bugetar şi le supune spre aprobare consiliului local;
c) iniţiază, în condiţiile legii, negocieri pentru contractarea de împrumuturi şi emiterea de titluri de valoare în numele unităţii administrativ-teritoriale;
d) verifică, prin compartimentele de specialitate, corecta înregistrare fiscală a contribuabililor la organul fiscal teritorial, atât a sediului social principal, cât şi a sediului secundar.
În exercitarea atribuţiilor prevăzute la lit. d), primarul:
a) coordonează realizarea serviciilor publice de interes local prestate prin intermediul aparatului de specialitate sau prin intermediul organismelor prestatoare de servicii publice şi de utilitate publică de interes local;
b) ia măsuri pentru prevenirea şi, după caz, gestionarea situaţiilor de urgenta;
c) ia măsuri pentru organizarea executării şi executarea în concret a activităţilor din domeniile prevăzute la art. 36 alin. (6) lit. a)-d) din Legea nr.215/2001, respectiv:
1. educaţia;
2. serviciile sociale pentru protecţia copilului, a persoanelor cu handicap, a persoanelor vârstnice, a familiei şi a altor persoane sau grupuri aflate în nevoie socială;
3. sănătatea;
4. cultura;
5. tineretul;
6. sportul;
7. ordinea publică;
8. situaţiile de urgenţă;
9. protecţia şi refacerea mediului;
10. conservarea, restaurarea şi punerea în valoare a monumentelor istorice şi de arhitectură, a parcurilor, grădinilor publice şi rezervaţiilor naturale;
11. dezvoltarea urbană;
12. evidenţa persoanelor;
13. podurile şi drumurile publice;
14. serviciile comunitare de utilitate publică: alimentare cu apă, gaz natural, canalizare, salubrizare, energie termică, iluminat public şi transport public local, după caz;
15. serviciile de urgenţă de tip salvamont, salvamar şi de prim ajutor;
16. activităţile de administraţie social-comunitară;
17. locuinţele sociale şi celelalte unităţi locative aflate în proprietatea unităţii administrativ-teritoriale sau în administrarea sa;
18. punerea în valoare, în interesul comunităţii locale, a resurselor naturale de pe raza unităţii administrativ-teritoriale;
19. alte servicii publice stabilite prin lege;
20. acordarea unor sporuri şi altor facilităţi, potrivit legii, personalului sanitar şi didactic;
21. sprijinirea, în condiţiile legii, a activităţii cultelor religioase;
22. activitatea organismelor prestatoare de servicii publice şi de utilitate publică de interes local;
d) ia măsuri pentru asigurarea inventarierii, evidenţei statistice, inspecţiei şi controlului efectuării serviciilor publice de interes local prevăzute la art. 36 alin. (6) lit. a)-d) din Legea nr.215/2001, republicată, ce sunt menţionate mai sus, precum şi a bunurilor din patrimoniul public şi privat al unităţii administrativ-teritoriale;
e) numeşte, sancţionează şi dispune suspendarea, modificarea şi încetarea raporturilor de serviciu sau, după caz, a raporturilor de muncă, în condiţiile legii, pentru personalul din cadrul aparatului de specialitate, precum şi pentru conducătorii instituţiilor şi serviciilor publice de interes local;
f) asigură elaborarea planurilor urbanistice prevăzute de lege, le supune aprobării consiliului local şi acţionează pentru respectarea prevederilor acestora;
g) emite avizele, acordurile şi autorizaţiile date în competenţa sa prin lege şi alte acte normative;
h) asigură realizarea lucrărilor şi ia măsurile necesare conformării cu prevederile angajamentelor asumate în procesul de integrare europeană în domeniul protecţiei mediului şi gospodăririi apelor pentru serviciile furnizate cetăţenilor.
Pentru exercitarea corespunzătoare a atribuţiilor sale, primarul colaborează cu serviciile publice deconcentrate ale ministerelor şi celorlalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale din unităţile administrativ-teritoriale, precum şi cu consiliul judeţean.
În exercitarea atribuţiilor de autoritate tutelară şi de ofiţer de stare civilă, a sarcinilor ce îi revin din actele normative privitoare la recensământ, la organizarea şi desfăşurarea alegerilor, la luarea măsurilor de protecţie civilă, precum şi a altor atribuţii stabilite prin lege, primarul acţionează şi ca reprezentant al statului în localitate.
În exercitarea atribuţiilor sale primarul emite dispoziţii cu caracter normativ sau individual. Acestea devin executorii numai după ce sunt aduse la cunostinţa publică sau după ce au fost comunicate persoanelor interesate, după caz.

Atribuţiile Viceprimarului comunei Amarastii de Jos :

Potrivit Legii nr.215/2001, privind administraţia publică locală, republicată, viceprimarul este subordonat primarului şi înlocuitorul de drept al acestuia, care îi poate delega atribuţiile sale.
Stabilirea atribuţiilor care sunt delegate viceprimarului se face prin dispoziţie emisă de Primarul localităţii.

Atribuţiile Secretarului comunei Amarastii de Jos :

Secretarul unităţii administrativ-teritoriale îndeplineşte, în condiţiile legii nr.215/2001, privind administraţia publică locală, republicată, următoarele atribuţii:
1.Participarea in mod obligatoriu la sedintele Consiliului Local ;
2.Coordoneaza compartimentul agricol si compartimentul de asistenta sociala;
3.Avizeaza proiectele de hotarare ale Consiliului Local ,asumandu-si raspunderea pentru legalitatea lor ,contrasemneaza hotararile pe care le considera legale ;
4.Avizeaza pentru legalitate Dispozitiile Primarului ;
5.Urmareste rezolvarea corespondentei in termenul legal ;
6.Asigura indeplinirea procedurilor de convocare a Consiliului Local si efectuarea lucrarilor de secretariat ;
7.Pregateste lucrarile supuse dezbaterii Consiliului Local;
8.Asigura comunicarea catre autoritati , institutii si persoane interesate a actelor emise de Consiliul Local si Primar , in termen de cel mult 10 zile , daca legea nu prevede altfel ;
9.Asigura aducerea la cunostinta publica a Hotararilor si Dispozitiilor cu caracter normativ ;
10. Elibereaza extrase sau copii de pe orice act din arhiva Consiliului Local , in afara celor cu caracter secret ;
11.Tine evidenta functionarilor din aparatul propriu , oferind la zi modificarile de salariu sau statut ;
12.Intocmeste toate operatiunile in cartile de munca ale salariatilor institutiei , inclusiv ale asistentilor pentru persoanele cu handicap ;
13.Vizeaza de Control financiar preventiv cheltuielile de personal ale institutiei ;
14.Intocmeste actele de stare civila ;
15.Alte sarcini incredintate de conducerea Primariei si Consiliul Local .

Atributiile Consilierului Personal al Primarului :

1.Coordoneaza activitatea unitatii , in lipsa primarului ;
2.Consiliaza activitatea zilnica ;
3.Aduce , zilnic , la cunostinta primarului , realizarea sau nerealizarea activitatilor zilnice ;
4.Verifica organizarea targului comunal ;
5.Urmareste incasarile zilnice , pe care le aduce la cunostinta primarului ;
6.Distribuie ajutoarele sub forma de alimente primite , ca urmare a programelor U.E. , persoanelor defavorizate ;
7.Urmareste activitatea scolara a elevilor de etnie rroma , impreuna cu Expertul local pentru problemele rromilor – Stoican Costel ;
8. Asigura intretinerea si reabilitarea drumurilor publice ale comunei , instalarea semnelor de circulatie , desfasurarea normala a traficului rutier si pietonal , in conditiile legii , impreuna cu viceprimarul comunei ;
9. Urmareste masurile de inventariere si administrare a bunurilor care apartin domeniului public si privat al comunei .
10. Raspunde de respectarea sarcinilor de serviciu si de confidentialitatea datelor ;
11. Alte sarcini incredintate de Primar .

Atributiile Compartimentului Financiar – Contabil :

 derularea proceselor de elaborare, urmărire, evidenţă şi raportare a execuţiei bugetului local al comunei , în conformitate cu principiul autonomiei locale;
 elaborarea lucrărilor privind bugetul local al comunei , precum şi a bugetelor de venituri şi cheltuieli ale unităţilor subordonate şi asigură supunerea spre aprobare Consiliului Local ;
 pregătirea lucrărilor privind cheltuielile proprii ale administraţiei locale prevăzute în bugetul local;
 stabilirea , împreună cu biroul Impozite şi taxe , a nivelului veniturilor proprii cuprinse în bugetul local, conform legii bugetare anuale, corelând prevederile de cheltuieli, cu termenele de încasare a veniturilor şi prezintă propuneri privind volumul de transferuri din bugetul de stat pentru echilibrarea bugetului local, dacă este cazul;
 întocmirea lucrărilor de repartizare pe trimestre a indicatorilor bugetari;
 pregătirea şi întocmirea proiectului bugetului local al comunei pe care-l supune spre aprobare comisiei de specialitate şi apoi , spre dezbatere şi aprobare , Consiliului local;
 urmărirea execuţiei cheltuielilor prevăzute în bugetul local aprobat, a cheltuielilor din fonduri extrabugetare , a celor cu destinatie speciala şi a cheltuielilor din fondul de rulment , şi informează periodic ordonatorul de credite , despre modul de realizare al acestora şi propune măsurile necesare de luat, atunci când constată că acestea nu se realizează în mod eficient;
 verificarea şi analizarea legalităţii şi necesităţii propunerilor de modificare a bugetului aprobat pentru activitatea administraţiei locale şi a unităţilor subordonate;
 avizarea sau întocmirea, după caz, a documentaţiilor necesare pe care le supune spre aprobare Consiliului local, privind:
• Reeşalonarea , pe trimestre , a creditelor bugetare aprobate;
• Volumul veniturilor şi cheltuielilor extrabugetare;
• Utilizarea veniturilor proprii pentru cheltuielile planificate în condiţiile legii;
 organizarea şi conducerea contabilităţii patrimoniului, potrivit legii contabilităţii;
 organizarea contabilităţii bugetului local asigurând înregistrarea operaţiunilor privind alimentările cu fonduri şi plăţile efectuate pe structura clasificaţiei bugetare, precum şi a fondurilor cu destinaţie specială, constituite conform legii;
 organizarea efectuării inventarierii generale a patrimoniului, cel puţin o dată pe an;
 exercitarea controlului financiar preventiv, pentru:
• Încheierea contractelor cu terţi;
• Încasările şi plăţile de orice natură efectuate prin Trezorerie sau numerar;
• Deschiderile de credite bugetare ;
• Repartizările de credite la unităţile subordonate şi alimentările cu sume din alocaţiile bugetare pentru finanţarea cheltuielilor de capital, cheltuielilor materiale şi servicii, cheltuieli de personal, transferuri.
• Propunerile de suplimentare a unor cheltuieli suportate din alocaţii bugetare.
• Modificarea repartizării pe trimestre a veniturilor şi cheltuielilor bugetare.
• Virările de credite în cadrul capitolelor bugetare.
• Acte si documente de cheltuieli materiale , cheltuieli de capital , transferuri ;
 exercitarea controlului financiar de gestiune pentru patrimoniul propriu ;
 analizarea cererilor şi documentaţiilor privind alimentarea cu mijloace băneşti a conturilor de disponibil ale ordonatorilor de credite, pentru cheltuielile curente şi de capital ale acestora, sumele solicitate, în limita creditelor bugetare aprobate şi potrivit destinaţiei stabilite;
 exercitarea controlului asupra operaţiunilor efectuate prin casierie ;
 depunerea dărilor de seamă contabile lunare , trimestriale si anuale , la termenele stabilite ;
 întocmirea bilanţului contabil centralizat privind execuţia bugetului local al comunei şi îl transmite DGFP DOLJ ;
 îndrumarea organelor financiar contabile din cadrul unităţilor subordonate în elaborarea lucrărilor de fundamentare şi de urmărire a execuţiei bugetului de venituri şi cheltuieli, a celorlalte fonduri extrabugetare şi cu destinaţie specială, în probleme specifice domeniului de activitate;
 conlucrarea cu comisiile de specialitate ale Consiliului local, prin întocmirea rapoartele care însoţesc proiectele de hotărâri în domeniul de activitate;
 prezentarea de rapoarte, situaţii şi referate , la solicitarea organelor competente sau impuse prin efectul legii ;
 întocmirea de situaţii statistice privind cheltuielile de personal, contribuţiile de asigurări sociale de stat reţinute şi virate, nivelul cheltuielilor de formare profesională, alte cheltuieli vizând salariaţii instituţiei;
 aducerea la îndeplinire a dispoziţiilor primarului , cu privire la transferul bunurilor de inventar din administrarea Primăriei , întocmind documentele necesare ;
 urmărirea, întocmirea şi executarea contractelor cu terţii ;
 ţinerea evidenţei creditelor aprobate în exerciţiul curent, a angajamentelor legale ;
 verificarea încasărilor şi plăţilor in numerar pentru persoane fizice si juridice pe baza de documente legal întocmite ;
 întocmirea ordinelor de plată pentru virarea la buget a impozitului pe salariu, CAS, fond şomaj, fond de sănătate, etc.atât pentru salariaţii instituţiei cât şi pentru asistenţii persoanelor cu handicap ;
 întocmirea şi predarea fişelor fiscale FF1 si FF2 pentru salariaţii instituţiei, consilieri locali şi asistenţii persoanelor cu handicap ;
 eliberarea de adeverinţe privind salarizarea angajaţilor instituţiei, la cererea acestora ;
 constituirea, reţinerea şi eliberarea garanţiilor materiale pentru salariaţii care au calitatea de gestionari ;
 întocmirea şi predarea declaraţiilor privind virarea CAS-lui, fond sănătate, şomaj şi impozit pe salarii ;
 înregistrarea in contabilitate a documentelor care au stat la baza operaţiunilor contabile, în mod sistematic şi cronologic ;
 întocmirea ordinelor de plată pentru efectuarea de plăţi către furnizori ;
 întocmirea balanţelor de mijloace fixe, materiale, obiecte de inventar ;
 Raspunde de respectarea sarcinilor de serviciu si de confidentialitatea datelor ;
 Alte sarcini incredintate de conducerea Primariei si Consiliul Local.

Atribuţiile Compartimentului Impozite şi Taxe Locale :

 efectuarea activităţii de constatare, impunere, urmărire şi încasare a impozitelor şi taxelor locale pentru persoanele fizice şi agenţii economici ( inspector financiar ) ;
 urmărirea respectării termenului legal de confirmare a debitelor de insolvabilitate, verifică actele de insolvabilitate ( inspector financiar ) ;
 încasarea la termenele legale, a următoarelor impozite şi taxe locale ( casieri ) :
– impozit pe clădiri şi terenuri deţinute de persoane fizice şi juridice;
– taxe asupra mijloacelor de transport deţinute de persoane fizice şi juridice;
– taxe pentru eliberarea certificatelor de urbanism, avizelor şi autorizaţiilor de construire;
– taxe pentru folosirea mijloacelor de reclamă şi publicitate;
– impozit pe spectacole;
– alte taxe şi impozite locale;
> aplicarea penalităţilor de întârziere pentru neplata la termenele legale a impozitelor şi taxelor locale ( casieri ) ;
 derularea activităţii de executate silită a contribuabililor care nu îşi plătesc de bunăvoie obligaţiile fiscale datorate ( inspector financiar ) ;
 întocmirea listelor de rămăşiţe la sfârşitul anului pentru contribuabilii persoane fizice şi juridice care nu şi-au plătit integral taxele şi impozitele în cursul anului, şi adoptă măsurile legale pentru încasarea acestora ( inspector financiar si casieri ) ;
 întocmirea situaţiilor statistice referitoare la activitatea de constatare, impunere, urmărire a taxelor şi impozitelor locale şi asigură transmiterea acestora la termenele stabilite ( inspector financiar ) ;
 participarea la întocmirea proiectului bugetului de venituri şi cheltuieli al Consiliului local, asigurând concordanţa dintre evidenţele fiscale şi capitolele şi subcapitolele de venituri ( inspector financiar si contabil ) ;
 încasarea taxelor din concesionarea sau închirierea terenurilor proprietate publică ori privată a unităţii administrativ-teritoriale ( casieri ) ;
 urmărirea încasării veniturilor rezultate în urma contractelor încheiate şi evidenţierea agenţilor debitori ( inspector financiar ) ;
 întocmirea de rapoarte de specialitate către Consiliul local, privind instituirea de taxe speciale sau alte taxe, conform prevederilor legale ( inspector financiar );
 evidenţierea şi urmărirea debitelor primite spre urmărire atât de la funcţionarii din cadrul instituţiei cât şi de la alte unităţi ( inspector financiar ) ;
 verificarea şi înregistrarea cererilor privind acordarea înlesnirilor la plată a obligaţiilor fiscale şi întocmirea documentele necesare soluţionării acestora ( inspector financiar );
 desfăşurarea activităţii de primire şi verificare a declaraţiilor de impunere depuse de persoanele fizice şi juridice în vederea întocmirii borderoului de debit pentru stabilirea impozitului sau taxei aferente ( inspector financiar );
 ţinerea evidenţei contabile pe plătitori, cu ajutorul rolului unic şi registrului rol special ( inspector financiar ) ;
 întocmirea şi transmiterea înştiinţărilor debitorilor care au plătit în plus pe anul expirat, în termen de 20 de zile de la definitivarea listei de plusuri ( inspector financiar ) ;
 întocmirea de înştiinţări de plată debitorilor ( casieri ) ;
 întocmirea borderourilor cu contribuabilii care au beneficiat de bonificaţii, întocmirea evidenţei speciale a debitorilor care au fost declaraţi ca insolvabili, conform prevederilor legale în vigoare ( inspector financiar ) ;
 transmite debitele aferente cetăţenilor care şi-au schimbat domiciliul unităţilor financiare respective şi după primirea confirmării de la unităţile la care s-au transmis, se efectuează scoaterea din evidenţă ( inspector financiar ) ;
 efectuarea conducerii evidenţei veniturilor prin partida de venituri ( inspector financiar ) ;
 calcularea corectă a majorărilor de întîrziere şi încasarea lor integral, calcularea şi acordarea din oficiu prin chitanţă a bonificaţiei legală pentru plata cu anticipaţie ( casieri ) ;
 eliberarea de chitanţe din chitanţiere tip MF pentru toate sumele încasate, şi completarea lor corectă şi completă, precum şi semnarea acestora împreună cu contribuabilul ( casieri ) ;
 păstrarea în casa de fier a sumelor încasate şi a actelor de valoare ( casier ) ;
 întocmirea, în baza chitanţelor emise, a borderourilor desfăşurătoare şi depunerea , la casieria trezoreriei , a sumelor încasate( casieri ) ;
 întocmirea actelor de insolvabilitate a debitorilor ce îndeplinesc condiţiile prevăzute de lege ( inspector financiar ) ;
 inregistrarea veniturilor de la persoane fizice si juridice in Registrele de rol ( inspector financiar ) ;
 inregistrarea veniturilor de la persoane fizice in Extrasele de rol(casieri );
 Raspunde de respectarea sarcinilor de serviciu si de confidentialitatea datelor ;
 Alte sarcini incredintate de conducerea Primariei .

Atributiile compartimentului Agricol :

a ) Atributiilor Agentilor agricoli :

1.Asigura completarea registrelor agricole in termenele legale, asumandu-si raspunderea pentru veridicitatea celor consemnate ;
2.Asigura completarea centralizatorului registrelor agricole;
3.Asigura executarea dispozitiilor legale privind lucrarile de recensamant;
4.Furnizeaza datele reiesite din registrul agricol privind eliberarea adeverintelor solicitate de catre populatie;
5.Participa , impreuna cu inspectorul de specialitate , la actiuni de constatare si intocmire a proceselor-verbale privind distrugerile de culture , litigii intre detinatorii de teren privind dreptul de proprietate;
6.Potrivit aplicarii legilor de fond funciar , impreuna cu inspectorul de specialitate , participa la punerea in legalitate a situatiilor scriptice privind reconstituirea proprietarilor;
7.Trimestrial,opereaza modificarile intervenite in starea civila a membrilor fiecarei gospodarii ( nasteri,casatorii,decese);
8.Participa la efectuarea anchetelor sociale pentru cei indreptatiti sa primeasca ajutor social in baza Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat;
9.Raspunde de intocmirea si legalitatea acordarii subventiilor agricole de la bugetul de stat;
10.Elibereaza adeverinte care sa ateste realitatea din registrele agricole , pe care le semneaza de intocmire si pe care le pune la dispozitia secretarului , in vederea eliberarii certificatelor de producator;
11.Intocmeste documentatiile referitoare la legile fondului funciar si le inainteaza in termen la instantele de judecata;
12.Raspunde de respectarea sarcinilor de serviciu si de confidentialitatea datelor;
13.Alte sarcini incredintate de Primar si Secretar.

b ) Atributiile Inspectorului de specialitate Agricol :

1.Participa la toate actiunile de intocmire a proceselor-verbale privind litigiile intre proprietarii de teren privind stabilirea hotarului ;
2.Privind aplicarea legilor fondului funciar,impreuna cu agentii agricoli,participa la punerea in legalitate a situatiilor scriptice ( modificari in anexe privind suprafetele de teren ) ;
3.Raspunde si semneaza de intocmirea proceselor-verbale si constatari privind litigiile intre proprietarii de teren ;
4..Intocmeste contracte de inchiriere la nivelul unitatii;
5.Intocmeste schite cadastrale la solicitarea diversilor cetateni din comuna , in vederea efectuarii cadastrului ;
6.Actualizeaza evidenta terenurilor agricole a proprietarilor de teren cu date recente .
7.Intocmeste si prezinta Consiliului Local rapoarte referitoare la activitatile agricole din comuna , corespunzatoare campaniilor agricole ;
8.Intocmeste , pe calculator , diverse situatii solicitate de Primar si Secretar , in limita competentelor care-i revin ;
9.Intocmeste documentatiile necesare anularii T.D.P. si emiterii de noi T.D.P.
10.Raspunde de respectarea sarcinilor de serviciu si de confidentialitatea datelor;
11.Alte sarcini incredintate de Primar si Secretar.

Atributiile Compartimentului de Asistenta Sociala :

1.Intocmeste si calculeaza dosarele de pensie pentru taranii agricultori (fostii membrii C.A.P.) stabilind timp util la pensie – d-na VASILESCU MARIA ;;
2.Intocmeste dosarele de ajutor social si calculeaza fisele de calcul ale beneficiarilor de ajutor social, primeste si inregistreaza cererile beneficiarilor de ajutor social ;
3.Efectueaza , impreuna cu agentii agricoli , anchete sociale pentru acordarea unor ajutoare de urganta si ajutoare sociale , conform Legii nr.416 / 2001 ;
4.Completeaza si semneaza de intocmire fisa de calcul a ajutorului social pe baza datelor prevazute in cererea titularului si a actelor anexate;
5.Intocmeste pentru fiecare solicitant de ajutor social documentatie distincta , care are la baza actele privind stabilirea dreptului de ajutor social , actele de venituri , dispozitia de stabilire a ajutorului social , ancheta sociala ;
6.Intocmeste actele corespunzatoare , ca urmare a unor schimbari intervenite dupa depunerea cererilor , referitoare la numarul membrilor si a domiciliului si stabileste o noua suma ;
7.Comunica titularilor de ajutor social stabilirea , modificarea sau incetarea dreptului stabilit , precum si alte modificari ce apar ;
8.Primeste , inregistreaza si depune dosarele privind indemnizatiile pentru cresterea copilului ;
9.Intocmeste raportul statistic lunar privind acordarea ajutorului social si a ajutorului de urgenta , pe care il inainteaza la D.M.P.S.Dolj;
10.Executa lucrari de ordonare si inventariere a arhivei ;
11.Stabileste si calculeaza cuantumul ajutorului social pentru fiecare familie in parte si raspunde de corectitudinea datelor care se vor include in statele de plata privind ajutorul social;
12.Intocmeste , calculeaza si depune dosarele de alocatie de stat si de acordare a alocatiei familiale ;
13.Are atributii referitoare la activitatea de protectie sociala a copilului si asistenta maternala ;
14.Intocmeste si elibereaza adeverintele pentru beneficiarii de ajutor social ;
15.Raspunde de respectarea sarcinilor de serviciu si de confidentialitatea datelor ;
16.Alte sarcini incredintate de Primar si Secretar.

Atributiile Compartimentului de Cadastru si Urbanism :

1.Emite autorizatii de constructie ;
2.Controleaza executia constructiilor in timpul stabilit prin lege ;
3.Respecta si aplica sanctiuni pentru constructiile ilegale conform Legii 50/1991 ;
4.Raspunde de buna functionare a sistemului centralizat de alimentare cu apa al comunei ;
5.Urmareste realizarea veniturilor din apa livrata catre beneficiari prin citirea apometrelor de sol la toti consumatorii de apa recordati la sistemul public de alimentare cu apa ;
6.Participa la toate masuratorile in camp a terenurilor proprietate privata impreuna cu inspectorul agricol ;
7.Participa la receptionare lucrarilor de investitii stabilite prin hotarari ale Consiliului Local ;
9. Raspunde de respectarea sarcinilor de serviciu si de confidentialitatea datelor ;
10.Alte sarcini incredintate de Primar si Secretar.

Atributiile Directorului Caminului Cultural :

1.Organizeaza activitati cultural-educative ;
2.Incaseaza , pe baza de chitanta , taxele stabilite de catre Consiliul Local si le depune la casieria unitatii in prima zi lucratoare desfasurarii acestor activitati , pe baza de borderou ;
3.Raspunde de respectarea normelor P.C.I. in cadrul Caminului Cultural si de buna functionare a instinctoarelor din dotare;
4.Raspunde de executarea micilor reparatii ale mobilierului din dotare si de constructiile aferente Caminului Cultural;
5.Raspunde si asigura curatenia in Caminul Cultural , in interior si in exterior;
6.Raspunde de inventarul Caminului Cultural, de pastrarea si intretinerea in conditii bune a bunurilor din dotare;
7.Raspunde de respectarea sarcinilor de serviciu si de confidentialitatea datelor;
8.Alte sarcini incredintate de Primar ,Viceprimar , Secretar si Contabil.

Atributiile Bibliotecarului :

1.Tine evidenta si raspunde material si penal de bunurile pe care le gestioneaza in cadrul bibliotecii comunale – carti , publicatii , monitoare oficiale , mobilier , precum si de buna intretinere a acestora ;
2.Tine evidenta nominala a cartilor imprumutate la cititori si primate de la acestia ;
3.Intocmeste situatii referitoare la activitatea de biblioteca , solicitate de diverse institutii;
4.Raspunde de respectarea sarcinilor de serviciu si de confidentialitatea datelor;
5.Alte sarcini incredintate de Primar ,Viceprimar , Secretar si Contabil.

Atributiile Soferului ARO si Autogreder :

1.Raspunde de buna functionare a autoturismului ARO din dotare ;
2.Asigura transportul elevilor la si de la Scoala Ocolna;
3.Raspunde de buna functionare a tractorului U650 din dotare ;
4.Raspunde de intretinerea drumurilor comunale ;
5.Raspunde de respectarea sarcinilor de serviciu si de confidentialitatea datelor;
6.Alte sarcini incredintate de Primar ,Viceprimar, Secretar si Contabil.

Atributiile Referentului I.S.U. :

1.Raspunde de mobilizarea Comitetului pentru situatii de urgenta , in caz de inundatii , cutremure , incendii;
2.Intocmeste si transmite la institutiile superioare diverse situatii solicitate , referitoare la activitatea privind situatiile de urgenta;
3.Prezinta , zilnic , lista cu prezenta nominala a beneficiarilor de ajutor social , care efectueaza munca in folosul comunitatii , la serviciul de asistenta sociala din cadrul Consiliului Local;
4.Are obligatia de a intervine prompt in cazul stingerii incendiilor, impreuna cu soferii PCI;
5.Are obligatia , impreuna cu personalul din cadrul compartimentului de Situatii de urgenta , de a intervene in cazuri de cutremure,inundatii ;
7.Raspunde de respectarea sarcinilor de serviciu si de confidentialitatea datelor;
8.Alte sarcini incredintate de Primar ,Viceprimar, Secretar si Contabil.

Atributiile Serviciului P.C.I. :

1.Raspunde de respectarea normelor P.C.I. si de buna functionare a instinctoarelor din dotare;
2.Raspunde de buna functionare a masinii P.C.I.si de intretinerea acesteia;
3.Raspunde de aprovizionarea cu combustibil a masinii P.C.I.;
4.Asigura transportul personalului Primariei in interes de serviciu;
5.Are obligatia de a intervine prompt in cazul stingerii incendiilor;
6.Are obligatia , impreuna cu personalul din cadrul compartimentului de Situatii de urgenta , de a intervene in cazuri de cutremure,inundatii , incendii;
7.Raspunde de respectarea sarcinilor de serviciu si de confidentialitatea datelor;
8.Alte sarcini incredintate de Primar ,Viceprimar, Secretar si Contabil.

Atributiile Expertului Local pentru problemele rromilor :

1.Rezolva diversele probleme si situatii intre cetatenii rromi si Primaria comunei Amarastii de Jos ;
2.Sprijina beneficiarii Legii 416/2001 privind venitul minim garantat in sensul procurarii documentelor necesare la dosarele de ajutor social de la diverse institutii – Perceptie , A.N.O.F.M. ;
3.Indeplineste functia de mediator intre Scoala Generala Ocolna si parintii sau sustinatorii legali ai elevilor de etnie rroma ;
4.Are atributii in derularea proiectelor cu finantare externa pentru cresterea nivelului de trai al cetatenilor de etnie rroma din satul Ocolna ;
5.Impreuna cu Comisia de efectuare a anchetelor sociale , intocmeste anchetele sociale ale beneficiarilor de ajutor social ;
6.Raspunde de respectarea sarcinilor de serviciu si de confidentialitatea datelor;
7.Alte sarcini incredintate de Primar ,Viceprimar, Secretar si Contabil.

Atributiile Electricianului :

1.Intretinerea retelelor electrice care deservesc publicul in comuna si satele apartinatoare (Prapor si Ocolna) ;
2.Raspunde de buna functionare a iluminatului in localurile domeniului public proprietetea Primariei (parcuri comunale, targ comunal, local Primarie, Camin Cultural) ;
3. Raspunde de respectarea sarcinilor de serviciu si de confidentialitatea datelor;
4.Alte sarcini incredintate de conducerea Primariei ;

Atributiile Personalului Serviciului Public de Alimentare cu Apa :

1.Intretinerea sistemului de alimentare cu apa de pe raza comunei ;
2.Paza gospodariei apei ;
3.Efectuarea reparatiilor care apar pe intreaga perioada a anului pentru sectorul stabilit ;
4.Raspunde de buna gospodarire a celor doua puturi forate si a rezervorului de apa ;
5.Raspunde material si penal pentru eventualele defectiuni care apar din vina lui ;
6.Raspunde de distribuirea permanenta a apei in retea si de calitatea ei ;
7.Sprijina si verifica impreuna cu Referentul Ghiorghita Robert citirea apometrelor si constatarea defectiunilor si atentioneaza conducerea Primariei de eventualele furturi de apA pe diverse cai :
-ruperea sigiliului si intoarcerea apometrului ;
-folosirea fantanilor stradale si apei potabile in alte scopuri , in afara celui pentru care a fost desemnata alimentarea cu apa;
8. Raspunde de respectarea sarcinilor de serviciu si de confidentialitatea datelor;
9. Alte sarcini incredintate de conducerea Primariei ;

Atributiile Guardului :

1.Transmite corespondenta Primariei la Oficiul P.T.T.R. , la unitatile de pe raza comunei si cetatenilor comunei ;
2.Executa curatenia in localul Primariei ;
3.Preda sediul paznicului de noapte pentru supravegherea si paza bunurilor;
4.Pe perioada de iarna , se ocupa cu incalzirea incaperilor si a birourilor sediului Primariei ;
5.Raspunde de respectarea sarcinilor de serviciu si de confidentialitatea datelor;
6.Alte sarcini incredintate de Primar ,Viceprimar, Secretar si Contabil.

ATRIBUTIILE SERVICIULUI PUBLIC COMUNITAR DE EVIDENTA A PERSOANELOR :

• Întocmeşte, păstrează, ţine evidenţa şi eliberează, în sistem de ghişeu unic,
certificatele de stare civilă, cărţile de identitate şi cărţile de alegător;
• Înregistrează actele şi faptele de stare civilă, precum şi menţiunile şi modificările intervenite în statutul civil, în domiciliul şi reşedinţa persoanei, în condiţiile legii;
• Întocmeşte şi păstrează registrele de stare civilă, în condiţiile legii;
• Întocmeşte, completează, rectifică, anulează sau reconstituie actele de stare civilă, precum şi orice menţiuni făcute pe actele de stare civilă şi pe actele de identitate, în condiţiile legii;
• Actualizează, utilizează şi valorifică Registrul local de evidenţă a populaţiei, care conţine datele de identificare şi adresele cetăţenilor care au domiciliul în raza de competenţă teritorială a serviciului public comunitar respectiv;
• Furnizează, în cadrul Sistemului Naţional Informatic de Evidenţă a Populaţiei, datele necesare pentru actualizarea Registrului Permanent de Evidenţa Populaţiei;
• Furnizează, în condiţiile legii, la solicitarea autorităţilor şi instituţiilor publice centrale, judeţe şi locale, agenţilor economici ori a cetăţenilor datele de identificare şi de adresă ale persoanei;
• Întocmeşte listele electorale permanente, în colaborare cu structurile teritoriale ale Centrului Naţional pentru Administrarea Bazelor de Date de Evidenţă a Persoanelor;
• Constată contravenţiile şi aplică sancţiuni, în condiţiile legii;
• Primeşte cererile şi documentele necesare în vederea eliberării paşapoartelor simple, permiselor de conducere, certificatelor de înmatriculare a vehiculelor şi le înaintează serviciilor publice comunitare pentru eliberarea şi evidenţa paşapoartelor, respectiv
serviciilor publice comunitare regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor, prin intermediul serviciului public comunitar judeţean de evidenţă a persoanelor;
• Primeşte de la serviciile publice comunitare competente paşapoartele simple, permisele de conducere, certificatele de înmatriculare a vehiculelor şi plăcile cu numere de înmatriculare a vehiculelor pe care le eliberează solicitanţilor;
• Ţine registrele de evidenţă pentru fiecare categorie de documente eliberate;
• Îndeplineşte şi alte atribuţii stabilite prin reglementări legale;

a ) Atribuţii pe linie de evidenţă a persoanelor şi eliberarea actelor de identitate:
• Organizează activitatea de eliberare a actelor de identitate şi a cărţilor de legător, sens în care primeşte, analizează şi soluţionează cererile pentru eliberarea cărţilor de identitate, stabilirea ori schimbarea domiciliului, precum şi acordarea vizei de reşedinţă, în conformitate cu prevederile legale;
• Pentru îndeplinirea întocmai a atribuţiilor şi sarcinilor din competenţă , răspunde de aplicarea întocmai a dispoziţiilor legale, a ordinelor şi instrucţiunilor care reglementează activitatea pe linia regimului de evidenţă a persoanelor;
• Înregistrează toate cererile, în registrele corespunzătoare fiecărei categorii de lucrări, în conformitate cu prevederile metodologiei de lucru;
• Răspunde de corectitudinea datelor preluate din documentele primare şi înscrise în formularele necesare eliberării actelor de identitate;
• Asigură aplicarea menţiunilor corespunzătoare în actele de identitate ale cetăţenilor faţă de care s-a luat măsura interdicţiei de a se afla în anumite localităţi sau de a părăsi localitatea de domiciliu;
• Identifică – pe baza menţiunilor operative – elementele urmărite, cele cu interdicţia prezenţei în anumite localităţi etc. şi anunţă unităţile de poliţie în vederea luării măsurilor legale ce de impun;
• Înmânează actele de identitate titularilor care au solicitat eliberarea acestora;
• Actualizează Registrul permanent de evidenţă a populaţiei cu informaţiile din cererile cetăţenilor pentru eliberarea actului de identitate, precum şi din comunicările autorităţilor publice prevăzute de lege;
• Desfăşoară activităţi de primire, examinare şi rezolvare a petiţiilor cetăţenilor;
• Asigură colaborarea şi schimbul permanent de informaţii cu unităţile operative la M.A.I., în scopul realizării operative şi de calitate a sarcinilor comune ce le revin, în temeiul legii;
• Formulează propuneri pentru îmbunătăţirea muncii, modificarea metodologiilor de lucru etc.;
• Întocmeşte situaţii statistice, sintezele ce conţin activităţile desfăşurate lunar, trimestrial şi anual, în cadrul serviciului, precum şi procesele-verbale de scădere din gestiune;
• Răspunde de activitatea de selecţionare, creare, folosire şi păstrare a arhivei specifice;
• Soluţionează cererile formaţiunilor operative din M.A.I., S.R.I., S.P.P., Justiţie, Parchet, M.Ap.N., persoane fizice şi juridice, privind verificarea şi identificarea persoanelor fizice;
• Organizează, asigură conservarea şi utilizează, în procesul muncii, evidenţele locale;
• Eliberează acte de identitate persoanelor internate în unităţi sanitare şi de protecţie socială, precum şi celor aflate în arestul unităţilor de poliţie ori în unităţi de detenţie din zona de responsabilitate;
• Acordă sprijin în vederea identificării operative a persoanelor internate în unităţi sanitare, ce nu posedă asupra lor acte de identitate;
• Asigură securitatea documentelor serviciului.

b ) Atribuţii pe linie de eliberare a paşapoartelor, a permiselor de conducere, a certificatelor de înmatriculare şi a plăcilor cu numere de înmatriculare a vehiculelor:
• Primeşte cererile şi documentele necesare în vederea eliberării şi preschimbării paşapoartelor simple, includerii minorilor în paşapoartele părinţilor, eliberării şi preschimbării permiselor de conducere auto, a certificatelor de înmatriculare şi a plăcilor cu numere de înmatriculare a vehiculelor, pentru cetăţenii care domiciliază în raza de
competenţă;
• Trimite serviciilor publice comunitare pentru eliberarea şi evidenţa paşapoartelor, respectiv serviciilor publice comunitare regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor, cererile şi documentele necesare în vederea producerii paşapoartelor simple, permiselor de conducere, certificatelor de înmatriculare a vehiculelor şi plăcilor cu numere de înmatriculare a vehiculelor;
• Preia de la serviciilor publice comunitare competente paşapoartele simple, permisele de conducere, certificatele de înmatriculare a vehiculelor şi plăcile cu numere de înmatriculare a vehiculelor în vederea înmânării lor către solicitanţi;
• Înmânează paşapoartele, permisele de conducere auto, certificatele de înmatriculare şi plăcile cu numere de înmatriculare a vehiculelor, titularilor care au solicitat eliberarea acestora;
• Răspunde de corectitudinea datelor preluate din documentele primare şi înscrise de cetăţeni în formularele utilizate pentru eliberarea paşapoartelor, permiselor de conducere auto şi certificatelor de înmatriculare;
• Ţine registrele de evidenţă pentru fiecare categorie de documente eliberate.

c ). Atribuţii pe linie informatică:

• Actualizează Registrul permanent de evidenţă a populaţiei locale cu datele privind persoana fizică în baza comunicărilor înaintate de ministere şi alte autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale, precum şi a documentelor prezentate de cetăţeni cu ocazia soluţionării cererilor acestora;
• Preia în Registrul permanent de evidenţă a populaţiei datele privind persoana fizică în baza comunicărilor nominale pentru născuţii vii, cetăţeni români, ori cu privire la modificările intervenite în statutul civil al persoanelor în vârstă de 0-14 ani, precum şi actele de identitate ale persoanelor decedate ori declaraţiile din care rezultă că persoanele decedate nu au avut acte de identitate;
• Preia imaginea cetăţenilor care solicită eliberarea actelor de identitate şi a paşapoartelor;
• Actualizează datele şi pregăteşte lotul în vederea producerii cărţilor de identitate şi a paşapoartelor;
• Copiază pe dischete sau CD lotul cu cererile pentru producerea cărţilor de identitate şi a paşapoartelor şi copiază fişa de însoţire a lotului şi celelalte evidenţe;
• Operează în baza de date locală data înmânării cărţii de identitate;
• Execută activităţi pentru întreţinerea preventivă a echipamentelor din dotare;
• Evidenţiază incidentele de hard-disc şi de aplicaţie;
• Clarifică neconcordanţele dintre nomenclatorul arterelor de circulaţie şi situaţia din teren, respectiv din documentele cetăţenilor;
• Rezolvă erorile din baza de date locală (constatate cu ocazia unor verificări sau semnalate de alţi utilizatori);
• Salvează şi arhivează pe suport magnetic, fişierul de imagini pentru loturile de cărţi de identitate;
• Furnizează, în condiţiile legii, datele de identitate şi de adresă ale persoanei către autorităţile şi instituţiile publice centrale, judeţene şi locale, agenţii economici şi către cetăţeni, în cazul în care sunt necesare prelucrări de date în sistem informatic; întocmeşte listele electorale permanente;
• Administrează reţeaua şi domeniul sistemului informatic pe probleme de competenţa serviciului public comunitar local;
• Desfăşoară activităţi de studiu şi documentare tehnică, în scopul cunoaşterii tehnologiilor în domeniul informatic şi al posibilităţilor de implementare a acestora în cadrul sistemului informatic local;
• Colaborează cu specialiştii structurilor informatice interconectate la bazele de date commune ale Ministerului Administraţiei şi Internelor, în vederea asigurării utilizării datelor în conformitate cu prevederile legale;
• Execută operaţii de instalare a sistemelor de operare a software-ului de bază şi de aplicaţie pe echipamentele de calcul care compun sistemul informatic local şi participă la depanarea şi repunerea în funcţiune a echipamentelor de calcul, împreună cu specialiştii firmei care asigură asistenţa tehnică în cadrul contractelor de service al echipamentelor de calcul, de comunicaţie şi software;
• Asigură protecţia datelor şi informaţiilor gestionate şi ia măsuri de prevenire a scurgerii de informaţii clasificate şi secrete de serviciu;
• Execută alte sarcini dispuse de conducerea serviciului.

d ). Atribuţii pe linie de stare civilă:

• Întocmeşte, la cerere sau din oficiu – potrivit legii, acte de naştere, de căsătorie şi de deces şi eliberează certificate doveditoare;
• Înscrie menţiuni, în condiţiile legii şi ale metodologiei , pe marginea actelor de stare civilă aflate în păstrare şi trimite comunicări de menţiuni pentru înscriere în registre, exemplarul I sau II, după caz;
• Pentru îndeplinirea întocmai a atribuţiilor şi sarcinilor din competenţă, răspunde de aplicarea întocmai a dispoziţiilor legale, a ordinilor şi instrucţiunilor care reglementează activitatea pe linia regimului de stare civilă;
• Înregistrează toate cererile în registrele corespunzătoare fiecărei categorii de lucrări, în conformitate cu prevederile metodologiei de lucru;
• Răspunde de corectitudinea datelor preluate din documentele primare şi înscrise în formulare;
• Eliberează extrase de pe actele de stare civilă, la cererea autorităţilor, precum şi dovezi privind înregistrarea unui act de stare civilă, la cererea persoanelor fizice;
• Trimite structurii informatice din cadrul serviciului, până la data de 5 a lunii următoare înregistrării, comunicările nominale pentru născuţii vii, cetăţeni români, ori cu privire la modificările intervenite în statutul civil al persoanelor în vârstă de 0-14 ani, precum şi actele de identitate ale persoanelor decedate ori declaraţiile din care rezultă că persoanele decedate nu au avut acte de identitate;
• Trimite centrelor militare, până la data de 5 a lunii următoare înregistrării decesului, livretul militar sau adeverinţa de recrutare a persoanei supuse obligaţiilor militare;
• Întocmeşte buletine statistice de naştere, de căsătorie şi de deces, în conformitate cu normele Institutului Naţional de Statistică pe care le trimite, lunar Direcţiei Judeţene de Statistică;
• Ia măsuri de păstrare în condiţii corespunzătoare a registrelor de stare civilă;
• Atribuie codul numeric personal, pe baza listelor de coduri precalculate, pe care le arhivează şi le păstrează în condiţii depline de securitate;
• Propune anual, necesarul de registre, certificate de stare civilă, formulare, imprimate auxiliare şi cerneală specială, pentru anul următor, şi îl comunică serviciului public comunitar judeţean de evidenţă a persoanelor;
• Se îngrijeşte de reconstituirea prin copiere a registrelor de stare civilă pierdute ori distruse parţial sau total – după exemplarul existent, certificând exactitatea datelor înscrise;
• Ia măsuri de reconstituire sau întocmire ulterioară a actelor de stare civilă, în cazurile prevăzute de lege;
• Înaintează serviciului public comunitar judeţean de evidenţă a persoanelor exemplarul II al registrelor de stare civilă, la începutul fiecărui an;
• Sesizează imediat serviciul judeţean de specialitate, în cazul dispariţiei unor documente de stare civilă cu regim special;
• Primeşte cererile şi efectuează verificări cu privire la schimbarea numelui pe cale administrativă şi transcrierea certificatelor de stare civilă procurate din străinătate;
• Efectuează operări cu privire la anularea, completarea, rectificarea ori modificarea actelor de stare civilă, declararea dispariţiei sau a morţii pe cale judecătorească şi înregistrarea tardivă a naşterii, în baza unor hotărâri judecătoreşti definitive şi irevocabile;
• Comunică date certe solicitate de instanţă privind actele de stare civilă;
• Desfăşoară activităţi de primire, examinare, evidenţă şi rezolvare a petiţiilor cetăţenilor;
• Asigură colaborarea şi schimbul permanent de informaţii cu unităţile operative ale M.A.I., în scopul realizării operative şi de calitate a sarcinilor comune ce-i revin în temeiul legii;
• Formulează propuneri pentru îmbunătăţirea muncii, modificarea metodologiilor de lucru etc.;
• Întocmeşte situaţiile statistice, sintezele ce conţin activităţile desfăşurate lunar, trimestrial şi anual, în cadrul serviciului public local, precum şi procesele-verbale de scădere din gestiune;
• Răspunde de activităţile de selecţionare, creare, folosire şi păstrare a arhivei;
• Execută acţiuni şi controale cu personalul propriu sau în colaborare cu formaţiunile de ordine publică, în unităţile sanitare şi de protecţie socială, în vederea depistării persoanelor a căror naştere nu a fost înregistrată în registrele de stare civilă şi a persoanelor cu identitate necunoscută;
• Colaborează cu formaţiunile de poliţie pentru identificarea unor cadavre şi persoane cu identitate necunoscută, precum şi a părinţilor copiilor abandonaţi.
• Eliberează livrete de familie.

e ) . Atribuţii pe linie de analiză sinteză, secretariat şi relaţii cu publicul:
• Primeşte, înregistrează şi ţine evidenţa ordinelor, dispoziţiilor, instrucţiunilor,
regulamentelor, ştampilelor şi sigiliilor, asigurând repartizarea lor în cadrul serviciului;
• Verifică modul în cere se aplică dispoziţiile legale cu privire la apărarea secretului de stat şi de serviciu, modul de manipulare şi de păstrare a documentelor secrete;
• Organizează şi asigură întreţinerea, exploatarea şi selecţionarea fondului arhivistic neoperativ constituit la nivelul serviciului, în conformitate cu dispoziţiile legale în materie;
• Asigură înregistrarea intrării/ieşirii tuturor documentelor şi clasarea acestora în vederea arhivării acestora;
• Repartizează corespondenţa, o predă după executarea operaţiunilor de înregistrare în register special destinate;
• Expediază corespondenţa;
• Asigură primirea şi înregistrarea petiţiilor şi urmăreşte rezolvarea acestora în termenul legal;
• Organizează şi desfăşoară activitatea de primire în audienţă a cetăţenilor de către conducerea serviciului sau lucrătorul desemnat;
• Centralizează principalii indicatori realizaţi, verifică modul de îndeplinire a sarcinilor propuse şi întocmeşte sintezele, situaţiile comparative şi analizele activităţilor desfăşurate periodic;
• Transmite serviciului public comunitar judeţean de evidenţă a persoanelor, sintezele şi analizele întocmite;
• Asigură constituirea fondului arhivistic neoperativ al serviciului, din documentele rezultate din activitatea de profil.

f) . Atribuţii pe linie de financia- contabilitate:
• Stabilirea necesităţii, oportunităţii şi legalităţii angajării şi utilizării creditelor bugetare în limita şi cu destinaţia aprobate.

Dispozitii finale :
Prezentul Regulament de ordine interioara s-a intocmit pe baza prevederilor Statutului functionarului public aprobat prin Legea nr. 188/1999 republicata,a Legii nr. 161/2003 privind unele masuri pentru asigurarea transparentei in exercitarea demnitatilor publice, a functiilor publice si in mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei, a Legii nr.7/2004 privind Codul de conduita a functioanarilor publici, a Legii nr.52/2003 privind transparenta decizionala si a Legii nr. 215/2001 – privind administratia publica locala.
Prezentul regulament se completeaza cu orice alte prevederi cuprinse în legislatie, care privesc probleme de organizare, sarcini si atributii noi pentru functionarii primariilor.
Personalul Primariei comunei Amarastii de Jos este obligat sa cunoasca si sa respecte prevederile prezentului Regulament.
PRIMAR ,
Ing.ION DINU